Utazás Magyarországra

A külföldi állampolgárok Magyarországra történő beutazásával kapcsolatban a Külgazdasági és Külügyminisztérium Konzuli Szolgálatának honlapján találhatók részletes információk.

 

Vízummentes beutazás perui állampolgárok számára

Az Európai Unió és a Perui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodással összhangban a perui állampolgárok 2016. március 15-től rövid távú (180 napon belül 90 napot meg nem haladó) tartózkodás esetén mentesülnek a schengeni vízumkötelezettség alól az alábbi feltételek teljesülése esetén:

 • érvényes úti okmány, amely megfelel a következő feltételeknek: 
  • érvényessége legalább három hónappal meghaladja a schengeni térségből tervezett távozás napját;
  • a megelőző tíz évben bocsátották ki,
 • a következőket igazoló dokumentumok: 
  • utazás célja;
  • megfelelő fedezet a tervezett tartózkodás időtartamára és a származási vagy lakóhely szerinti országba történő visszatéréshez;
  • a schengeni térségből történő kilépés 90 napon belül (pl. oda-vissza repülőjegy);
  • utazási egészségbiztosítás.

 

Egységes schengeni vízum

Az Európai Unió külső határának átlépésekor vízumkötelezettség hatálya alá eső, illetve a vízumkötelezettség hatálya alól mentesülő országok listáját a Tanács 2018/1806 rendeletének I. illetve II. számú mellékletei tartalmazzák. A rendelet szövege és mellékletei ITT találhatók meg.

A schengeni vízumkérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • megfelelően kitöltött kérelemnyomtatvány (személyesen benyújtandó, a konzul előtt aláírandó);
 • érvényes úti okmány, mely megfelel a következő feltételeknek: 
  • érvényessége legalább három hónappal meghaladja a schengeni zónából tervezett távozás napját;
  • legalább két üres oldalt tartalmaz;
  • a megelőző 10 évben bocsátották ki. 
 • biometrikus azonosítók: 
  • fénykép (hozott vagy digitálisan rögzített)
  • tíz ujj lenyomata (digitálisan rögzített). 
 • támogató dokumentumok:
  • utazás célja;
  • megfelelő fedezet a tervezett tartózkodás időtartamára és a származási vagy lakóhely szerinti országba történő visszatéréshez;
  • vízum lejárta előtt visszatérés (pl. oda-vissza repülőjegy);
  • utazási egészségbiztosítás. 
 • vízumdíj megfizetése (USD, az érvényes díjtábla szerint). 

A vízumkérdőívek elérhetők magyarspanyol és angol nyelven is. A kérdőívet letöltés és kinyomtatás után nyomtatott betűkkel vagy írógéppel kell kitölteni, majd a hiánytalanul kitöltött kérdőívet a konzul előtt aláírni. 

Amennyiben a vízumkérelem befogadható, a konzulátus a kérelmező úti okmányát lebélyegzi. Fontos azonban, hogy ennek a bélyegzőnek nincsen jogi hatása. A befogadható kérelmekről a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül határozni kell. A határozathozatal időtartama egyes esetekben legfeljebb 30 naptári napra meghosszabbítható, különösen amikor a kérelem további alapos vizsgálata szükséges, vagy képviselet esetében, amikor a képviselt tagállam hatóságaival szükséges konzultálni. Kivételesen, ha meghatározott esetekben további dokumentumokra van szükség, a határozathozatal időtartama legfeljebb 60 napra meghosszabbítható. 

Egy tagállam a közrend, a belső biztonság, a nemzetközi kapcsolatok, illetve a közegészség veszélyeztetésére hivatkozva megkövetelheti, hogy más tagállamok központi hatóságai egyeztetést folytassanak az ő központi hatóságaival egyes harmadik országbeli állampolgárok vagy ilyen állampolgárok bizonyos kategóriái által benyújtott kérelmek vizsgálata során. A repülőtéri tranzitvízumok iránti kérelmek esetében nem kell ilyen egyeztetést folytatni. A szóban forgó országok listája itt található. 

Amennyiben a vízumkérelem elutasításra kerülne, úgy arról a kérelmező minden esetben értesítést kap. A döntés ilyen esetben tartalmazza az alapul szolgáló indokokat, valamint tájékoztatást nyújt a jogorvoslat esetén követendő eljárásról, ideértve az illetékes hatóságot, valamint a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejét is.

A vízum birtoklása önmagában nem jelent automatikus beutazási jogot és a vízum birtokosától a schengeni külső határon kérhetik, hogy mutasson be támogató dokumentumokat arra nézve, hogy teljesíti a Schengeni Határellenőrzési Kódex 5. cikke szerinti beutazási feltételeket.  

A vízumkérelmek benyújtására a Peruban tartózkodó perui, illetve a Peruban életvitelszerűen tartózkodó nem perui állampolgárok számára a limai magyar nagykövetségen van lehetőség. Nagykövetségünk címe: Avenida Jorge Basadre 1580, San Isidro, Lima. Időpontfoglalás érdekében, illetve további felvilágosításért kérjük, keresse nagykövetségünk konzuli részlegét a consulate.lim[at]mfa.gov.hu e-mail címen. 

Magyarország schengeni vízumképviseletét Bolíviában Spanyolország La Paz-i nagykövetsége, illetve Santa Cruz-i főkonzulátusa látja el. A vízumkiadás feltételeiről az adott külképviselet ad pontos tájékoztatást. 

 

Vízum EGT-állampolgár családtagja számára

Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 21. cikke rendelkezik az uniós polgárok tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, melynek feltételei és korlátai a Szerződésekben és a végrehajtásukra hozott intézkedésekben találhatóak. Ilyen intézkedés a 2004/38/EK irányelv az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról. A rendelkezés személyi hatálya kiterjed az előzőek mellett az Európai Gazdasági Térség tagállamai (EU + Izland, Liechtenstein, Norvégia), valamint Svájc állampolgáraira is. 

Ki számít EGT családtagnak?

 • EGT állampolgár házastársa (az adott tagállamban történt anyakönyvezést követően!).
 • EGT állampolgár vagy házastársa 21. életévet be nem töltött vagy eltartott leszármazója.
 • Ha az Szmtv. másként nem rendelkezik, az EGT-állampolgár vagy házastársa eltartott felmenője.
 • A kiskorú EGT állampolgár felett szülői felügyeleti joggal rendelkező személy.
 • EGT állampolgár regisztrált/bejegyzett élettársa.

Mikor nem alkalmazható az irányelv annak ellenére, hogy EGT családtagról beszélünk?

 • Ha egyedül utazik, és a beutazási cél nem az EGT állampolgár családtag látogatása, hanem pl. üzleti, turista, hivatalos.

A magyar állampolgárok harmadik országbeli családtagjainak rövid távú beutazásaira a fentiektől eltérő szabályok vonatkoznak. Számukra a következő két lehetőség áll rendelkezésre a vízumkérelem benyújtása során.

1. Amennyiben a magyar állampolgár családtagja rövidtávú tartózkodást tervez tenni, úgy C (látogatási) vízumot igényelhet, amelyre az általános szabályok vonatkoznak.

2. Amennyiben a magyar állampolgár családtagja 90 napot meghaladó tartózkodást tervez, ebben az esetben családegyesítési célú, „D” típusú,  tartózkodási engedély és egyben tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumkérelmet nyújthat be a külképviseleten (amennyiben magyar állampolgár családtagját kíséri vagy hozzá csatlakozik Magyarországon).

Az irányadó vízumdíjat a kérelem benyújtásakor mindkét esetben meg kell fizetni.

 

Hosszútávú tartózkodás Magyarországon

A harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény értelmében az Európai Unió tagállamain kívüli államok állampolgárainak 180 napon belül 90 napot meghaladó tervezett tartózkodás céljából történő beutazásához és tartózkodásához vízum szükséges. A Magyarországra munkavállalás, vagy egyéb célú, 90 napon túli tartózkodás céljából beutazni kívánó külföldi álllampolgár vímzumkérelmének pozitív elbírálása esetén egy egyszeri, tartózkodési engedély átvétele céljából történő beutazásra és legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosító vízumot kap. A tartózkodási engedély kérelmezésekor minden esetben szükség van az alábbi dokumentumok bemutatására: 

 •  megfelelően kitöltött, fényképpel ellátott kérelemnyomtatvány (személyesen benyújtandó, a konzul előtt aláírandó);
 •  úti okmány, melynek érvényessége 3 hónappal meghaladja az igényelt vízum érvényességét;
 • oda- és visszaútra szóló repülőjegy; 
 • támogató dokumentumok:
  •    beutazás és tartózkodás célja (pl. tanulmányi cél esetében az oktatási intézménybe való felvétel; munkavállalási cél esetében a munkaszerződés);
  •    Magyarország területén rendelkezik szálláshellyel vagy lakóhellyel (pl. lakásbérleti szerződés, szívességi lakáshasználat biztosítása);
  •    tartózkodása teljes időtartamára rendelkezik a lakhatását és megélhetését, valamint a kiutazás költségeit is biztosító anyagi fedezettel (pl. ösztöndíj, bankszámlakivonat);
  •    az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy egészségügyi ellátásának költségeit biztosítani tudja (pl. biztosítás, bankszámlakivonat).
 • a jogszerű tartózkodás igazolása, amennyiben a kérelmező nem a lakóhelye szerinti ország állampolgára;  
 • vízumdíj megfizetése (USD, az érvényes díjjegyzék szerint).

További részletek az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján találhatók.

 

***