FIGYELEM! Az alábbi tájékoztatás nem teljes körű, csak a konzuli tisztviselőknél kezdeményezhető ügyekre vonatkozó alapvető információkat tartalmazza!

 

Tudnivalók a magyar állampolgárságról 

A magyar állampolgárság fennállása az alábbi okiratokkal igazolható:

 • érvényes magyar személyi igazolvány
 • érvényes magyar útlevél
 • egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány

Aki a fenti okiratok valamelyikével nem rendelkezik, annak magyar állampolgárságát vizsgálni kell. Feltételezhetően magyar állampolgár az, aki (vagy akinek felmenője) igazoltan magyar állampolgár volt, 1929. szeptember 1-jét követően Magyarország mai területén lakóhellyel rendelkezett és sem a világháborús békeszerződések miatt, sem külföldi házasságkötés révén, sem lemondással, megfosztással, vagy más módon nem veszítette el magyar álampolgárságát. Magyar állampolgár anya és nem magyar állampolgár apa gyermeke csak 1957. október 1-jét követően szerzett születéssel magyar állampolgárságot.

Törvényi meghatározás alapján magyar állampolgárnak elsősorban magyar állampolgár leszármazottját tekintjük (fia, lánya, unokája, dédunokája). Azonban az állampolgárságot a XX. század során érvényben levő törvények is befolyásolják. Az országot 1929. szeptember 1-je előtt elhagyók, ha 10 éven belül nem tértek vissza vagy nem jelentkeztek valamely magyar konzulátuson, állampolgárságukat automatikusan elveszítették. A II. világháború után elcsatolt területeken élők külföldi állampolgárságot szereztek a területi felosztás alapján. A svábok kitelepítése hasonlóképpen a német állampolgárság megszerzésével, s a magyar elvesztésével járt. További befolyásoló tényező, hogy 1957. szeptember 30-ig az állampolgárság kizárólag az édesapa révén öröklődhetett. Az ezután a dátum után születettek szerezhetnek állampolgárságot az anyai ágat is figyelembe véve.

Az állampolgárság megvizsgálásához az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • valamely felmenő magyar állampolgárságának igazolása (magyar születési anyakönyvi kivonat),
 • a leszármazás igazolása a magyar felmenőtől a kérelmezőig (apostille-pecséttel és magyar fordítással ellátott születési és házassági anyakönyvi kivonatok révén),
 • érvényes perui (vagy más országbeli) útlevél vagy személyi igazolvány,
 • a szükséges adatlapok kitöltése és konzul előtti aláírása.

 

Egyszerűsített honosítás

Az állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 2013. márciusi módosításával kérelmére kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár,

1. Akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy magyar származását valószínűsíti, és

 • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi);
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban;
 • honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

2. Aki legalább tíz éve házasságban él magyar állampolgárral, vagy legalább öt éve házasságban él magyar állampolgárral és közös gyermekük született; és

 • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi);
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban;
 • honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

Benyújtandó dokumentumok:

 • megfelelően kitöltött kérelemnyomtatvány (személyesen benyújtandó, konzul előtt aláírandó);
 • a kérelmező eredeti születési anyakönyvi kivonata (Apostille-tanúsítvánnyal és magyar nyelvű fordítással ellátva);
 • érvényes, a kérelmező személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél stb.);
 • a kérelmező családi állapotát igazoló dokumentum (házassági anyakönyvi kivonat, bontóperben hozott bírósági határozat stb.)
 • esettől függően: a felmenő vagy a házastárs magyar állampolgárságát igazoló dokumentum (születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, útlevél, katonakönyv stb.).

 

Honosítás

A magyar állampolgársági törvény biztosítja a magyar állampolgárság megszerzésének lehetőségét mindazon külföldieknek, akik meghatározott ideje az országban élnek. Különböző kedvezményes állampolgárság-szerzési módok biztosítottak azon személyek részére, akik magyar állampolgárral családi kapcsolatban állnak, kiskorúként már az országban éltek, vagy egyéb ok miatt szorosabb a kötődésük Magyarországhoz. Szintén kedvezményes elbírálást biztosít a törvény olyan külön védelemben részesült személyeknek, mint a menekültek és a hontalanok.

A hagyományos honosítás általános feltételei: a magyarországi lakás és megélhetés biztosítottsága, a büntetlen előélet, a honosítás a közbiztonságot és a nemzetbiztonságot nem sértheti, továbbá alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven vizsgát kell tenni, kivéve, ha a kérelmező ez alól a törvény alapján mentesül. Alapvető feltétel, hogy a kérelmező Magyarországon élő külföldinek minősüljön, azaz állandó jellegű magyarországi tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezzék és lakcímét a polgárok személyi adat és lakcímnyilvántartása tartalmazza.

A magyar állampolgár által örökbe fogadott kiskorú lakóhelyétől függetlenül honosítható.

Nem kell alkotmányos alapismeretekből vizsgát tennie annak, aki cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, aki 65. életévét betöltötte, aki magyar tannyelvű oktatási-nevelési intézményben szerzett végzettséget, illetve annak, akinek egészségi állapota oly mértékben és visszafordíthatatlanul megromlott, hogy az illetékes egészségügyi intézmény igazolása szerint képtelen a vizsga letételére.

Hagyományos honosítását az a nem magyar állampolgár kérheti, aki soha nem rendelkezett magyar állampolgársággal, és ez

 • 1. felmenője és
 • 2. házastársa esetében sem valószínűsíthető.

Amennyiben a fenti feltételek mégis fennálnak, úgy:

 • Az 1. pont tekintetében javasolt az állampolgársági vizsgálat megindítása és a magyar állampolgárság bizonyított megszűnése esetén az egyszerűsített honosítási eljárás megindítása.
 • A 2. pont esetében a magyar állampolgárság kedvezményes honosítási eljárással való megszerzése javasolt.

 

Kedvezményes honosítás

5 évnyi, folyamatos Magyarországon lakás esetén kedvezményes honosítását kérheti az a külföldi állampolgár, 

 • aki az ország területén született, vagy,
 • aki kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet.

3 évnyi, Magyarország területén életvitelszerű tartózkodás esetén kérheti honosítását, 

 • aki magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, illetve házassága a házastárs halálával szűnt meg, vagy,
 • akinek kiskorú gyermeke magyar állampolgár, vagy,
 • akit magyar állampolgár fogadott örökbe, vagy,
 • akit az illetékes magyar hatóság menekültként elismert, vagy,
 • aki hontalan.

A tartózkodás a jogcíme alapján lehet:

 • bevándorlás,
 • letelepedés,
 • menekült státusz, illetve
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogának gyakorlása.

A folyamatos magyarországi lakóhelytől kiskorú tekintetében el lehet tekinteni, ha:

 • honosítását a szülőjével együtt kéri vagy
 • a szülője már megszerezte a magyar állampolgárságot.

Alapvető feltétele a kedvezményes honosítának is a magyar jog szerinti büntetlen előélet. A kérelmezővel szemben magyar bíróság előtt büntetőeljárás nem lehet folyamatban. A megélhetésnek és lakhatásnak Magyarországon biztosítottnak kell lennie és a honosítás nem sértheti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát. Alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsga letétele szükséges.

 

A honosítási kérelmeket személyesen kell benyújtani, melyhez előzetes időpontfoglalás szükséges. A személyes ügyintézésre a kitöltött nyomtatványokat és azok mellékleteit kérjük magukkal hozni, mivel a rendelkezésre álló ügyintézési idő nem elégséges a kérelem és az ehhez szükséges adatlapok ügyfél általi helybeni kitöltéséhez. Javasolt a dokumentumokat előzetesen a konzulátus email címére is megküldeni, ellenőrzés végett. A kérelem online is előkészíthető a Konzinfo Ügysegéd rendszerben.  Az idegen nyelvű okiratokat magyar nyelvű (hiteles vagy a konzul által hitelesítendő) fordítással kell ellátni. A perui hatóságok által kiállított okiratokat Apostille-tanusítvánnyal kell ellátni. 

 

Időpontfoglalásért, vagy további felvilágosításért kérjük, keresse nagykövetségünk konzuli részlegét a consulate.lim[at]mfa.gov.hu e-mail címen.